รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ประธานมอบสัมฤทธิบัตรฯ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ประธานมอบสัมฤทธิบัตรฯนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและงานนำเสนอผลงานผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่3  ภายใต้แนวคิด “Thailand Digital Transformation in 2023” โดยมีดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง มรว.จัตุมงคล โสณกุล รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ นางสาวอำพันธ์  ธุววิทย์  นายธีรนันท์  ศรีหงส์ ร่วมงานฯพร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการฟังการนำเสนอผลงานหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรุ่นที่3 อาทิ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต นายสมัย ลี้สกุล ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล  ดร ลักขณา ลีละยุทธโยธิน นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์  รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์  ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร  คุณมรกต เธียรมนตรี ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์  คุณละเอียด โควาวิสารัช คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล  คุณณัฐพล วิมลเฉลา เป็นต้น ณ โรงแรมรามา ดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่3 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรในทุกมิติ เน้นต่อยอดองค์ความรู้ การบริการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งหลักสูตรมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมอบรมจำนวน 83 ท่าน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อถอดบทเรียนจากองค์กรชั้นนำ โดยมีวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 100 คนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าอบรม เพื่อต่อยอดเป็นโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาสังคมในลำดับต่อไปทั้งนี้ มีทัศนะจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่3 อาทิ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “การอบรมหลักสูตร Digital CEO 3 ทำให้ผมได้รับความรู้ มุมมอง ใหม่ ๆ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เกี่ยวกับเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากการดูงานในหน่วยงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง  ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้วิธีคิดที่ดีในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการปรับปรุงทำงานในหน่วยงานของรัฐได้เป็นอย่างดี” สำหรับ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หนึ่งในผู้ร่วมการอบรม กล่าวว่า “ผู้บริหารท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้ง เมื่อประชาชนต้องการความสะดวก ความรวดเร็ว ความทันสมัยในการบริการ มักติดอยู่ในกรอบของระบบราชการ ระเบียบแบบแผนที่ล้าสมัย หลังจากที่ได้มารับการอบรม หลักสูตร Digital CEO 3 ความสามารถในการกล้าคิดและทำออกนอกกรอบ ด้วยความรู้จากวิทยากร การแบ่งปันประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งจากภาครัฐและเอกชนเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งมาก” ส่วน นพ.ณรงค์ ธาดาเดช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เปิดใจว่า “ได้รับความรู้และมุมมอง ทิศทางการปรับตัวขององค์การต่างในการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และผู้ให้บริการก็จะสะดวกลดความซ้ำซ้อน เป็นความจำเป็นของหน่วยงานโดยเฉพาะผู้บริหารที่จะต้องมาเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตอลเป็นหลักสูตรที่ต้องมาเรียน”  สำหรับภาคเอกชน เช่น นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “ได้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ หลากหลาย โดยเฉพาะเรื่อง Digital Technology & Digital Transformation ทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมในหน่วยงานต่างๆที่เวลาปกติไม่สามารถเข้าไปดูได้ นอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดคือได้ connection ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเพื่อจะได้ติดต่อกันทั้งเรื่องส่วนตัวและธุรกิจในอนาคตด้วย” และ สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า “ประโยชน์จาก Digital CEO ช่วยขยายวิสัยทัศน์ และ update สถานการณ์ ไม่เฉพาะด้าน digital แต่ได้เรียนรู้การบริหารงานสมัยใหม่สามารถเอามาปรับใช้ได้จริงที่สำคัญเพื่อนดีมากค่ะ” ส่วน ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี เผยว่า “ผู้นำยุคดิจิทัล ไม่ได้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอล หากแต่คือผู้ที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและประเทศชาติได้อย่างคุ้มค่า การเรียนในหลักสูตรดิจิทัลซีอีโอจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับที่สามารถนำไปวางกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีได้ และได้เรียนรู้จากตัวอย่างกรณีศึกษาจริงจากประสบการณ์จริงของวิทยากร รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้นำยุคดิจิทัลจากหลากหลายองค์กรด้วย”ทั้งนี้หลักสูตร Digital CEO รุ่น 4 ในปี 2564 จะมุ่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมดิจิทัล รับฐานวิถีชีวิตใหม่อย่างมั่นคง โดยจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ สำหรับผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th//th/digitalceo
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages