กสทช. เดินสายภาคอีสาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่อง บุรีรัมย์-สุรินทร์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 11 November 2020

กสทช. เดินสายภาคอีสาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่อง บุรีรัมย์-สุรินทร์

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน ณ จังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์  เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระบวนการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วม ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบจากการเข้าร่วมโครงการของ กสทช. ตามแผนปฏิบัติการในปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 150 ท่าน ประกอบด้วย ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงานของ กสทช. ตามแผนปฏิบัติการในปี 2563 ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในภูมิภาคกลาง

ทั้งนี้. รศ.ดร.บรรพต วิรุณราช หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม คณะผู้วิจัย  ได้นำเสนอผลการศึกษา “การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2563” ต่อที่ประชุม 

จากนั้น ในช่วงบ่าย ได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในรูปแบบกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.ต่อไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages