มทร.ธัญบุรี ยกทัพ นศ.กว่า 400 ชีวิต ลงจัตุจักร ‘ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ’ - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

มทร.ธัญบุรี ยกทัพ นศ.กว่า 400 ชีวิต ลงจัตุจักร ‘ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ’


มทร.ธัญบุรี ยกทัพนักศึกษากว่า 400 ชีวิต ลงพื้นที่ตลาดนัดจัตุจักร กรุงเทพมหานคร ฝึกนักศึกษาคิดและปฏิบัติจริง สู่การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2563


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มีแนวความคิดและตะหนักถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกร ซึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนา ประยุค ต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยให้เกิดเป็นนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ” ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และฝึกให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และเป็นการตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศ ต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้แนวคิดและประสบการณ์ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกคิดปฏิบัติจริง เพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งไม่ใช่องค์ความรู้เพียงศาสตร์เดียว ทางมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 11 คณะ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำความรู้ของศาสตร์หลาย ๆ ด้านมาบูรณาการด้วยกัน ศึกษาและเรียนรู้ด้วยกัน เรียกว่าการบูรณาการข้ามศาสตร์ แล้วนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาและเป็นผู้ประกอบการในอนาคตตรงกับความต้องการของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต้องการให้บัณฑิตเป็นนวัตกร การที่จะเป็นนวัตกรได้ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้ประเทศชาติของเรา “สำหรับโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปฏิบัติจริง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 400 คน โดยแบ่งออกกลุ่ม กลุ่มละ 12 -15 คน 


กิจกรรมในวันแรกเป็นส่วนในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ตรง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อนำความรู้ลงไปยังพื้นที่ เมื่อนักศึกได้ลงพื้นที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ เห็นกิจกรรมบริการต่าง ๆ นำความรู้มาพัฒนาและต่อยอดเป็นผู้ประกอบการในอนาคต จากนั้นนำความรู้ที่ได้มานำเสนอ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมาให้คำแนะนำ หลังจากการนำเสนอจะมีการคัดเลือกกลุ่มที่มีไอเดียดี ๆ ที่สามารถเป็นผู้ประกอบการ ทางมหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนเป็นผู้ประกอบระหว่างเรียนจนสำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาทาง มทร.ธัญบุรี มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ให้ทุนสนับทุกคนพร้อมเป็น Star up เป็นผู้ประกอบการในอนาคต และจะเป็นผู้ดูแลนักศึกษาตลอดไป 


ทางด้าน นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวต้องการเชื่อมการศึกษาและการทำมาหากินให้เป็นโลกเดียวกันให้ได้ ทาง มทร.ธัญบุรี กำลังขับเคลื่อนเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม จึงมีแนวคิดในการผสมผสานกันให้เป็นรูปธรรมเข้าใจง่าย เชื่อมโลกของการศึกษาและการทำมาหากินให้เป็นโลกใบเดียวกัน โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาเป็นพลังในการขับเคลื่อน ประกอบทางมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพ ผ่านกิจกรรมนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ องค์ความรู้ที่ต่างกัน มาแลกเปลี่ยนกัน เกิดเป็นนวัตกรรม หวังว่านักศึกษาทุกกลุ่มสามารถผลิตสินค้าของฝากของขวัญในสัปดาห์ปีใหม่ที่มาจากนวัตกรรม

ผศ.ดร.สมหมาย กล่าวทิ้งท้ายว่า มทร.ธัญบุรีมีความมั่นใจว่าบัณฑิตนอกจากที่จะทำงานในสายงานที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ยังสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ สามารถแก้ปัญหาภาวะการมีงานของบัณฑิตในอนาคต บัณฑิตของ มทร.ธัญบุรี เป็นผู้สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages