กรมปศุสัตว์จับมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 28 September 2020

กรมปศุสัตว์จับมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)

กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคีร่วม ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักตรวจราชการสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ได้จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 นี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านมทุกชนิด การกระตุ้นจิตส้านึกประชาชนในการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจำกัดปริมาณสัตว์ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย 

และการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ นั้น พบว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าลดลงเป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วไปให้รู้ถึงภัยอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงจากการติดโรค และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งองค์กรเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (Global Alliance for Rabies Control) ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก 

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ได้บูรณาการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสัตวแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ​สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดหรือด้อยโอกาสได้เป็นจำนวน​282,845  ตัว​ แบ่งออกเป็นสุนัขจำนวน​160,445  ตัว​และแมวจำนวน122, 400​ ตัว​  

ทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า​ รวมทั่วประเทศมีสุนัขและแมวจรจัดหรือด้อยโอกาสทั่วประเทศรจำนวนประมาณ 3.2 ล้านตัว เป็นสุนัขจรจัดหรือด้อยโอกาสประมาณ  2.6 ล้านตัวและแมวจรจัดหรือด้อยโอกาสประมาณ 1 ล้านตัว ปศุสัตว์มีเป้าหมายผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดหรือด้อยโอกาสประมาณ 3 แสนตัวต่อปี แต่ปริมาณแมวและสุนัขจรจัดยังคงมีจำนวนมากและมีอัตราการเพิ่มจำนวนที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมจำนวนสุนัขและแมวจรจัดมีประสิทธิภาพยิ่งมากขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการรณรงค์และเพิ่มเป้าหมายการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดหรือด้อยโอกาสในปีงบประมาณ 2563 จากเดิมเป้าหมาย 300,000 ตัวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เป็น 600,000 ตัวทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการให้บริการเพิ่มมากขึ้นและลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในปีนี้กรมปศุสัตว์รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies Day 2020) ภายใต้หัวข้อ “END RABIES COLLABORATE VACCINATE” “สังคมร่วมใจ ประเทศไทยปลอดพิษสุนัขบ้า ร่วมกันพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้น ปลูกจิตสำนึกของประชาชน ให้ป้องกันตนเอง และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง 

งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ มีกิจกรรม เสวนาให้ความรู้ในด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ การตอบคำถามไขข้อข้องใจในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรค โดยดาราพิธีกรชื่อดัง พร้อมกับการประกาศผลรางวัลผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ รางวัลทุนการศึกษาจากการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วนแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์จะมุ่งเน้นการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งในปี 2563 พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน 179 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของตัวอย่างทั้งหมด 6,176 ตัวอย่าง จากข้อมูล Thairabies.net พบว่าสถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ย้อนหลังสามปีพบว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายสำคัญคือ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจังหวัดที่สามารถสร้างพื้นที่ปลอดโรคได้ทั้งหมด 23 จังหวัด 

ทั้งนี้ ยังดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อาทิ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยโครงการนี้จะช่วยลดจ้านวนประชากรสุนัข แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในประเทศไทย 

โครงการสัตวแพทย์ไทยมุ่งมั่นร่วมใจป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องใน World Rabies Day 2020 เป็นโครงการที่ร่วมมือกับสถานพยาบาลสัตว์เอกชน เพื่อให้ความรู้และให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐ องค์กรต่าง ๆ และประชาชน อีกทั้ง ส่วนภูมิภาค กรมปศุสัตว์ได้ประสานความร่วมมือให้แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนในพื้นที่ขึ้นในเดือน กันยายน 2563 เพื่อให้บริการประชาชนตามความเหมาะสมและประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึง ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า ความสำคัญในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ต่อไป 

กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ผ่านระบบออนไลน์ เชิญชวน ร่วมชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ Live Streaming ภายใต้แนวคิด “End Rabies: Collaborate, Vaccinate" “สังคมร่วมใจ ประเทศไทยปลอดพิษสุนัขบ้า ร่วมกันพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน” ซึ่งก้าหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 9.30 - 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง คือ แฟนเพจ : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020 Youtube : WRDThai2020 และ Website : www.WRD2020Thailand.com 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับสัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดท้าคู่มือเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าส้าหรับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages