วช. จัดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 และถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 21 September 2020

วช. จัดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 และถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”

วันนี้ (วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม 

โดยการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ และหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือ การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงาน โดยจัดให้มีรางวัลการวิจัยแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี 

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ วช. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้นักประดิษฐ์ได้นำผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม/ชุมชน 

การจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อให้คณะทำงานประเมินรางวัลฯ ได้ซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงาน ซึ่งจะทำให้นักประดิษฐ์ได้มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาผลงานต่อไป กิจกรรมงานประกวดผลงานประดิษฐ์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย 

ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร วช. 4

โดยมีผลงานที่ส่งประกวดร่วมแสดงนิทรรศการ จำนวนกว่า 133 ผลงาน ใน 9 สาขาวิชาการ 

นอกจากงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นแล้ว วช. ยังได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 เพื่อนำความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การสำรวจการลาดตระเวน การถ่ายภาพพื้นที่ทางอากาศ 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการนำโดรนมาใช้ในงานแปลอักษรในกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง 

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปลอักษรได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย โดยมีทีมเข้าอบรมกว่า 40 ทีม 

ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เวลา 10.30 น.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages