วช. จัดการประชุม “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 6 August 2020

วช. จัดการประชุม “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุม “การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suit 5 - 6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษดิ์ รองประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานแบบบูรณาการ และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบ NRIIS มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ
วช. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (ระบบ NRIIS) ที่รองรับกระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย วช. คาดหวังว่าระบบข้อมูลที่พัฒนาใหม่ จะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีการเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages