กรมชลประทานเร่งศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 21 August 2020

กรมชลประทานเร่งศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง

ขณะที่รองพ่อเมือง ชี้หากโครงการนี้สำเร็จ จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ได้แน่นอน

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดการประชุมชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายนิติพัฒน์ กล่าวว่า ในฐานะเจ้าของพื้นที่ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอถือโอกาสนี้กล่าวต้อนรับท่านผู้แทนกรมชลประทาน ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ/องค์กรพัฒนาเอกชน และพี่น้องประชาชนทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้  

นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ได้มาร่วมรับทราบข้อมูลเบื้องต้น ของโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี หากการพัฒนาโครงการนี้ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ตลอดจนได้มีการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับภาครัฐ

ด้านนายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์  รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง เป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำโขงตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรเป็นอย่างยิ่ง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวงมักประสบปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 

ที่ผ่านมากรมชลประทานได้เล็งเห็นถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง เมื่อปี พ.ศ. 2558 และจากการประชุมร่วม กรอ. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน และตอนกลาง มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน รับข้อเสนอไปเร่งรัดดำเนินการ หากโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมให้ประสานสำนักงบประมาณพิจารณา

ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมาดำเนินการในโอกาสแรก

เพื่อให้การศึกษาความต้องการน้ำด้านต่าง ๆ รวมถึงศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลางทั้งหมด การหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณน้ำที่เก็บกักให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมถึงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืน ตอบสนองต่อการพัฒนา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมชลประธานจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ให้เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ อาทิ วิธีการและขอบเขตการศึกษาของโครงการ แผนการศึกษาและแผนการดำเนินงานของโครงการ ให้แก่หน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษาของโครงการและผู้ที่สนใจได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนารายละเอียดการศึกษาที่สมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages