🚩โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมมอบรางวัลโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ กว่า 2.6 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 🚩 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 22 August 2020

🚩โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมมอบรางวัลโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ กว่า 2.6 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 🚩

 

➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ทั้งนี้มีพิธีการมอบรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ รุ่นที่ 1  สนับสนุนเยาวชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  

➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดงาน”ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยพลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เป็นประธานในการมอบรางวัลโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) สนับสนุนวิทยากรคือ นายกองโทธารณา คชเสนี เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อธำรงความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นักศึกษาราชภัฎยะลา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ครั้งที่ 1 จำนวน 550 คน  วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 


➡️ ทั้งนี้โครงการอบรมดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

➡️ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประธานในการมอบรางวัลโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบจิตอาสาในระดับมหาวิทยาลัยที่มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา เป็นนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะพร้อมกับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  สามารถส่งเสริมให้เยาวชนต้นแบบจิตอาสาในระดับมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและมีจุดยืน ฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และยังสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชน เป้าหมาย สนับสนุนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้เยาวชนได้มีขวัญ กำลังใจ และมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนได้ทำความดี และทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ได้มากขึ้น 


➡️ โครงการคืนคุณแผ่นดิน สนับสนุนทุนการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเยาวชน ระยะเวลา 1 ปี ทั้งหมดรางวัลที่ 1 –รางวัลที่ 7  มูลค่า 2,600,000 บาท


กิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ


1. แบบการวัดผลที่  1  :  ด้านโซเชี่ยล  การแข่งขันทำคลิปวิดีโอ หัวข้อเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้


2. แบบการวัดผลที่  2  :  แบบปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้เข้าแข่งขันจะได้จังหวัดที่จะทำโครงการ    มหาวิทยาลัยละ 1 จังหวัด โดยมี 10 หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถต่อยอดโครงการในพื้นที่


ผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

รางวัลที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


รางวัลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมู่ 5 บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย


รางวัลที่ 5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


รางวัลที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หมู่ 3 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


รางวัลที่ 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านหนองปล้อง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลที่ 1 โครงการเยาวชน คนสร้างชาติ เป็นการปลูกฝังการเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญชองชาติในอนาคต บุคคลกลุ่มนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในอนาคต ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งนี้สิ่งที่เราได้รับคือ ประสบการณ์และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ได้รู้จักการเป็นผู้ให้ การเป็นจิตอาสา และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะได้รับจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ นั้นก็คือ ความร่วมมือจากชุมชนไม่ว่าจะเป็น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชาวบ้านรวมถึงน้องๆเยาวชนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราได้รับโอกาสดีๆในการหาประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีในห้องเรียน และสมาชิกส่วนหนึ่งในคณะทำงานของเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในรูปแบบนี้ แต่หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมแล้วสิ่งที่ทุกคนได้รับนอกจากประสบการณ์ในทำงานร่วมกันแล้ว เรายังได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในสังคมรวมถึงในการทำโครงการนี้เรายังได้สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับนักศึกษา เยาวชน ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งโครงการของเราได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่อาจารย์ภูริภัทร ปัตถา /อาจารย์สุภาพร  นันทศักดิ์/นายวทัต  ฉายะวงษ์/นางสาวปนัดดา  แจ้งเพชร / นางสาวกัญญารัตน์  โปธิเรือน / นางสาวนิติพร  เพ็ชรฉกรรจ์ /นายจักพรรดิ์  จำปาเทพ /นายทวีพล  คงทันดี / นางสาวสุพัตร  เกษมุล / นางสาวชมพูนุท  ทวีเลิศ


ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รางวัลที่ 2) กล่าวว่า สามารถนำศาสตร์ความรู้ในเรื่องของการทำเเชมพู เจลล้างมือเเละยากันยุงมาเผยเเพร่เเละต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในสังคมได้มีอาชีพที่มั่นคง ทำให้ระบบเศรษฐกิจของคนในพื้นที่เจริญยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนเเปลงเเละพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ได้ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้รู้จักการเสียสละเเละมีความสามัคคี เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้เรียนรู้การเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขอบคุณโครงการเยาวชน คนสร้างชาติ ที่สร้างโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเเละเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการเพื่อไปพัฒนาสังคมเเละประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น


รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม / นายจรัญ พิทักษ์ธรรม /นายอารีย์ จันทร์เรือง /นางสาวจีระภา บุญเกตุ / นางสาวอารีฟะห์ สะมะแอ / นายลุกมัน เส็งหลี / นางสาวนัฐยมี  ปานกลาย  / นางสาวอาอีเซาะห์ เจ๊ะอาแซ/ นางสาวฟาซีรา เงาะ / นายมูฮำหมัดฮาฟีซู  เปาะแต


ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รางวัลที่ 3 ) กล่าวว่า  โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้เยาวชนได้ลงพื้นที่และทำงานร่วมกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ชาวบ้านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชน อาชีพในชุมชน นักศึกษาได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อยอดอาชีพที่มีอยู่ภายในชุมชุน เป็นการคืนคุณ คืนความรู้ และเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนและชาวบ้าน ขอบคุณทางโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ขอบคุณคุณประสิทธิ์เจัยวก๊ก ประธาน ที่ได้ จัดโครงนี้ขึ้น ให้เราได้มีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อต่อยอดการเสริมสร้างรายได้ต่างๆให้กับชุมชน


รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ศศิชาฎา  บุญจวง /ณัฐชนน  ชัยอำนาจ /นราธร   ยอดสง่า/ ภัทรวดี ตรีตรง/วิลาสินี   มะโนชมภู / ปิยะธิดา  ศรีทอง / ฌานนิช นวลคำ / ปนัดดา  เข็มทอง /หัสยา วันดี


ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รางวัลที่ 4 ) กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือ ได้เกิดไอเดียใหม่ๆ ที่เกิดจากการที่โครงการมอบหมายงานให้ ทำให้ทีมงานต้องระดมสมองช่วยกันคิดและเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นอีกประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถต่อยอดในข้อบกพร่องและสิ่งที่ขาดไปของชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือด้านต่างๆ  หลักสำคัญคือจะทำยังไงให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนา แล้วพัฒนาไปพร้อมใจด้วยใจที่เปิดรับ ขอขอบคุณโครงการที่ให้โอกาสทางทีมงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และขอบคุณที่มอบประสบการณ์ให้กับพวกเรา


รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ ผศ.ว่าที่ร.ต.หญิง ยุวดี  กวาตระกูล / นายปรัชญา สุพรรณแดง  /นายเมธา แค่มจันทึก / นายเมธี แค่มจันทึก/ นายนลนภัทร พูลเพิ่ม/  นายทัศนัย ฮับซัน / นางสาววศินี พรมวงศ์ / นางสาวชุลีกร หรั่งศิริ


ตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (รางวตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รางวัลที่ 6 ) กล่าวว่า โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม ได้สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ อาทิ การช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ได้นำองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ขอขอบคุณทางโครงการที่ให้โอกาสชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ 


รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ จารุวัฒน์  มหามาตร / สุดารัตน์  จูมแก้ว / ปราจรีย์ บัวกอง /กัญญาณัฐ วงค์แก้ว


ตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง (รางวัลที่ 7) กล่าวว่า โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ ทำให้น้องๆเยาวชน อนาคตของชาติได้เรียนรู้ความหมายจิตสาธารณะ การเสียสละ การให้ และเกิดการพัฒนาจิตใจในการทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขอบคุณโครงการคืนคุณแผ่นดินเป็นอย่างมากที่สนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนได้เรียนรู้ความหมายจิตสาธารณะ การเสียสละ การให้ และเกิดการพัฒนาจิตใจในการทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและสามารถนำความรู้ 5 มิติ มาบูรณาการร่วมกับชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่ลงพื้นที่ กิตติพงษ์ แทนคุณ / ศุภชัย กิ้มชาวสวน /ดลอาซีด ชายเร๊ะ / ราเชน คงยิ่ง/ สิทธิชัย พะยอม / วลีญา ไกรวงศ์ / จีรศักดิ์ สมสร / ไพจิตร โคตรมี / ดาริกา มากมูล / นฤชน รักษ์จันทร์

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วม “โครงการเยาวชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 2” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook : โครงการคืนคุณแผ่นดิน หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เยาวชนคนสร้างชาติ อรรถพล ภูผา 063-901-1225 คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "เยาวชน คนสร้างชาติ" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/YaB39TlSFn7T7mAVrNkBHQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ติดต่อประชาสัมพันธ์โครงการคืนคุณแผ่นดิน นุช นพวรรณ ดุจศรีวัชร์ 062-245-1457


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages