กรมควบคุมโรค จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคในทุกระดับ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมหรือการประชุมในพื้นที่จังหวัดระยอง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 24 July 2020

กรมควบคุมโรค จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคในทุกระดับ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมหรือการประชุมในพื้นที่จังหวัดระยอง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ รวมถึงด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ทั้งในระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยว หรือจัดการประชุมในพื้นที่จังหวัดระยองได้ตามปกติ
วานนี้ (22 กรกฎาคม 2563) ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ฯ อ.เมือง จ.ระยอง  นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานกักกันโรคแห่งรัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการสถานกักกันโรคแห่งรัฐแบบบูรณาการให้ได้ตามมาตรฐาน ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตามกล่องภารกิจศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สคร.6 ชลบุรี และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ ZOOM กับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  ตามรูปแบบ Meeting New Normal
ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 6 เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั้งในพื้นที่และระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจในมาตรการและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเข้มแข็งต่อไป การจัดประชุมในครั้งนี้ จึงได้มีการถอดบทเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อนำมาตอบโจทย์การทำงาน พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และปรับปรุงในส่วนที่ยังมีปัญหา และในแต่ละกล่องภารกิจต้องทำงานเชื่อมโยงกัน จึงต้องนำงานที่ปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนถอดเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป
นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับสถานประกอบการ พี่น้องชาวระยอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เดินทางมาท่องเที่ยว หรือจัดการประชุมในพื้นที่จังหวัดระยองได้ตามปกติ เพราะที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ไปแล้วมากกว่า 6,000 คน และให้ผลเป็นลบ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก และพื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเน้นชีวิตวิถีใหม่ "สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด" 
ด้านแพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กล่าวเสริมว่า     การจัดการสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ จึงต้องมีการเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operating Center : EOC) รองรับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเกิดความร่วมมือในการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ อย่างยั่งยืน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages